Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Józefa Szaniawskiego, ul. Kanonia 20/22 lok.13, 00-278 Warszawa.
 2. Z administratorem można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Fundacja Józefa Szaniawskiego, ul. Kanonia 20/22 lok.14, 00-278 Warszawa.
  • przez e-mail: kontakt@muzeumzimnejwojny.com
  • telefonicznie: 661 125 196
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania, przedstawione zostały
  w tabeli poniżej:
 L.p. Cel przetwarzania danych osobowychRodzaj przetwarzanych danych osobowychPodstawa prawna
 1Zawarcie umowy o współpracę na podstawie zainteresowania ofertą Fundacji Józefa Szaniawskiego dostępną w sklepie internetowym www.muzeumzimnejwojny.com• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
• adres e-mail lub numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2Wykonanie zawartej umowy o współpracę• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
• adres e-mail lub numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3Rachunkowe i podatkowe czynności związane z zawartą
umową o współpracę
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4Archiwalne (dowodowe) czynności dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
5Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych,
arbitrażowych i mediacyjnych
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6Badanie satysfakcji klienta i określania jakości obsługi• imię i nazwisko lub nazwa
• adres e-mail lub numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 7Zarządzanie ryzykiem, ocena wiarygodności finansowej, w tym oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w zapłacie• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
8Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Józefa Szaniawskiego w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej
• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
• NIP albo PESEL
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 9Marketingu, promocji i sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Fundację Józefa Szaniawskiego• imię i nazwisko lub nazwa
• adres e-mail lub numer telefonu
• wizerunek lub glos
art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 10Celach analitycznych, w tym doboru usług do potrzeb  klientów Fundacji Józefa Szaniawskiego optymalizacji produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, Państwa zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji,• imię i nazwisko lub nazwa
• adres zamieszkania albo siedziba
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 11Wewnętrzne cele administracyjne, w tym cele statystyczne Fundacji Józefa Szaniawskiego• imię i nazwisko lub nazwaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
4. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:
1) w zakresie realizacji zawartej z Fundacją Józefa Szaniawskiego umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji;
2) przez okres przedawnienia roszczeń z umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
3) statystycznych i archiwizacyjnych przez okres maksymalnie 10 lat po zakończeniu wykonywania umowy;
4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rachunkowych
i podatkowych;
5) przez okres konieczny ze względu na zapobieganie oszustwom i nadużyciom;
6) w przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody.

5. Odbiorcy danych, do których będą przekazywane Państwa dane osobowe:
1) podwykonawcy, w tym Kancelarie prawne, likwidatorzy szkód;
2) inni niezależni odbiorcy, w tym dostawcy Fundacji Józefa Szaniawskiego, którym zostanie zlecona usługa związana z przetwarzaniem danych osobowych, firmy transportowe, dostawcy usług IT, firmy z którymi Fundacja Józefa Szaniawskiego współpracuje w działalności ubezpieczeniowej, finansowej, obsługi newslettera, strony www, sprzedaży produktów, oferowania usług, oraz komunikowania się z Państwem.

6. Odbiorcy wskazani w ust. 5 powyżej, posługują się Państwa danymi, zgodnie obowiązującym stanem prawnym, na podstawie zawartej umowy z Fundacją Józefa Szaniawskiego.

7. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
1) Wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na czynności przetwarzania wykonane przed wycofaniem zgody;
2) Dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania jednej nieodpłatnej kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
3) Żądania sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych;
4) Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania;
5) Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań;
6) Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
a) wobec przetwarzania ich w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
b) ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, posługiwania się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W tym przypadku powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem;
7) Przenoszenia Państwa danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje, tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie wyrażonej zgody;
8) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Aby skorzystać z powyższych praw (od pkt. 1 do 8), prosimy o kontakt mailowy po adresem: kontakt@muzeumzimnejwojny.com lub listownie na adres: Fundacja Józefa Szaniawskiego, ul. Kanonia 20/22 lok.13, 00-278 Warszawa.
Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.